lu.se

Fuktcentrum

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Byggnadsteknologi, CTH

Hållbar svensk samhällsbyggnad med tanke på klimatförändringar. Byggnadskonstruktioners värme- och fuktförhållanden i framtida klimatscenarier

Klimatprognoser visar på ett varmare klimat i framtiden med intensifierade perioder av regn. I Sverige har de senaste 10-15 åren varit milda och regniga jämfört med tidigare. De senaste årens trend med uppvärmning i Sverige stämmer överens med scenarier för klimatförändringar från Rossby Centre vid SMHI.

Projektets syfte är att analysera påverkan på samhällsbyggnad från klimatförändringar. Det är mycket viktigt att definiera och studera kritiska detaljer av befintliga byggnader t ex konstruktoner och sammansättningar av vissa lösningar, vars värme- och fuktprestanda kan komma att påverkas väsentligt av klimatförändringar. Genom denna information kommer det att vara möjligt att uppdatera föreskrifter för nya byggnadskonstruktioner med hänsyn tagen till önskad komfort, erforderligt underhåll, samt konstruktionernas och materialens hållbarhet. Det viktigaste projektresultatet är att definiera en framtida värme- och fuktnorm i form av referensår. Projektets mål är att tillhandahålla en prognos för värme- och fuktreaktioner för befintliga och nya byggnader i framtida klimatscenarier. Dessa resultat kommer att bilda en bra grund för framtida forskning och för en utvidgning av projektet mot ämnen inom nyskapande konstruktion och material.
Samarbetspartners: SMHI, Rossby Centre
Finansiär: Formas

Kontaktperson: Anker Nielsen, professor (projektledare), Angela Sasic Kalagasidis, tekn dr, Vahid Nik, forskarstuderande

Risker med luftrörelser i och igenom klimatskalet vid renovering för att uppnå bättre energieffektivitet

Det ställs stora krav på att den befintliga bebyggelsen ska energieffektiviseras. I många fall sker skadorna för att luftflöden uppstår, förändras i storlek eller i riktning. Byggnaden fungerar som ett komplext system där vindtryck, temperaturförhållanden, lufttäthet och ventilationssystem bildar ett intrikat samverkande system.

Det finns avancerade metoder för att, på ett proaktivt sätt, bedöma risker när t ex en konstruktionsdetalj tilläggsisoleras. Avsikten med projektet är att identifiera tre riskfyllda renoveringstekniker som kan ge upphov till problem i stor nationell skada. Genom teoretisk analys och experimentella försök kan riskerna bedömas och elimineras med hjälp av rätt kravsättning och justerade tekniska lösningar. För de tre djupstuderade fallen kommer avancerade teoretiska analyser att göras tillsammans med experimentella fältstudier.

Statistiska analyser av det befintliga byggnadsbeståndet tillsammans med intervjuer av olika aktörer inom byggbranschen används för att peka ut de tre fallen.
Finansierat av  Formas

Kontaktperson: Carl-Eric Hagentoft, professor (projektledare)

Sidansvarig: