lu.se

Fuktcentrum

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Byggnadsfysik och innemiljö, SP

Selma, Swedish Environmental Longitudinal Mother and child Asthma and allegy study.

Bakgrund: inga undersökningar har hittills pekat ut mögel som sannolik orsak till ohälsa. Det finns kopplingar mellan fukt och ohälsa och mellan lukt och ohälsa men inte mellan fynd av mögel och ohälsa. Studien inriktas i första hand mot kemiska produkter och hormonstörande ämnen som finns i rengöringsmedel, hygienartiklar, kosmetika, byggmaterial, mat med mera. Insamling av prov från mor och barn och från bostad sker under graviditet och tidiga spädbarnsår. Länk

Kontaktperson: Carl-Gustav Bornehag 

DBH, Damp Building and Health

Bearbetning av data pågår, 5 disputationer hittills
Liknande studier i Bulgarien, Taiwan, Danmark, Grönland och Texas

Kontaktperson: Carl-Gustav Bornehag

Förskolemiljöns betydelse för astma och allergiska besvär hos barn

Mål och syfte: Identifiera hälsorelevanta exponeringar i förskolemiljön. Förebygga problem / bygga bort risker.
Finansiär: Formas

Kontaktperson: Torbjörn Gustavsson

CRAM

Kritiska fukttillstånd avseende mögel för några vanliga byggnadsmaterial.
Finansiär: Formas

Kontaktperson: Pernilla Johansson, Annika Ekstrand-Tobin

MIO, Mould in Offices

Mögel i "friska" hus.
Inomhusmiljö utan påverkan av mögel
• Är icke-problemhus fria från mögel?
• Vad är normal frekvens av mögel i en “frisk” kontorsbyggnad?
Inomhusmiljö påverkad av mögel
• Kan vara ohälsosam
• Är ofta osynligt för ögat men kan avge t ex lukt
• Mikroskopisk analys behövs för att bedöma skadan

Kontaktperson: Annika Ekstrand-Tobin, Linda Hägerhed Engman, Agneta Olsson-Jonsson, Thorbjörn Gustavsson

Putsade fasader

Många skador i skadeutredningar, Oro från förvaltare
Arbetsgrupp: SP, FoU-Väst, Veidekke, NCC, Skanska, PEAB, JM, Wäst-Bygg, Puts och Mur
Syfte: Klarlägga omfattningen av skador, Vad gör vi åt redan byggda hus, Hur bör man bygga istället
Upplägg: Inventering. SP och ca 50 skadeutredare rapporterar erfarenheter till SP, Beräkningar har gjorts med WUFI-programmet, Labundersökningar.
Fältmätningar: Projektet är förlängt och skall avrapporteras i februari 2009

Kontaktperson: Ingemar Samuelson, Kristina Mjörnell, Anders Jansson

Framtidens trähus

Medverkande idag: SP (U), LTH (U), IVL (U), CA Östberg (U+F), Götenehus (U+F), JM (U+F), Myresjöhus (U+F), KFAB (U+F), Hyresbostäder i Växjö/NCC (U+F), Rörvik Timber (U+F), Skogsindustrierna (F), EnergiJägarna (U+F), Willa Nordic (U+F), Tarkett (U+F), PEAB/FoU Väst(U+F), TMF Svensk Trähusindustri (F), Fler vill vara med… Huvudfinansiär: VINNOVA

Kontaktperson: Kristina Mjörnell, Pernilla Johansson, Lars Olsson

Woodbuild

Programmet omfattar: Livslängd och beständighet hos trä utomhus ovan mark samt i klimatskärmen, Tidplan: 3+2 år, Deltagare: LTH Byfy, LTH konstr, LTH bm, SPByfy, SPTrätek, Finansiär: Vinnova + industrin (NCC, Tyrens, Vägverket, …)
Delprojekt: A Metodik för livslängdsdimensionering, B Exponering av trä i klimatskärmen, C Exponering av trä utomhus ovan mark, D Resistens mot biologiska angrepp, E Kunskapsspridning

Kontaktpersoner: Kristina Mjörnell, pernilla Johansson

SQUARE

A System for Quality Assurance when Retrofitting Existing Buildings to Energy Efficient Buildings, Project duration: Nov 2007 – April 2010, Project co-ordinator: SP Technical Research Institute of Sweden www.iee-square.eu

Kontaktperson: Kristina Mjörnell

MILPARENA - MILjonProgramsARENA

Byggd Miljö och CEC, Chalmers, SP Energiteknik, Finansierat av Energimyndigheten, Pilotprojekt, byggnadsskal, installationer, klassning, byggnadsvärde.

Kontaktperson: Kristina Mjörnell, Eva Sikander, ELK, Torbjörn Gustavsson

Lansering av ByggaF

Kontaktperson: Kristina Mjörnell

Tillförlitlighetsanalys för förebyggande av mögeltillväxt

Formasprojekt på tre år, Krystyna kommer att ha sin arbetsplats på CTH Arkitektur, Samarbete med SIK och Carl-Eric Hagentoft

Kontaktperson: Ingemar Samuelson, Krystyna Pietrzyk

Risker med passivhus

Kontaktperson: Eva Sikander, Ingemar Samuelsson, Torbjörn Gustavsson

Kaklade golv i våtrum

Fortsättning på projektet ”Tätskikt bakom kakel i våtrum”
Finansierat av Länsförsäkringar

Kontaktperson: Anders Jansson

Web-baserad kunskapsdatabas för projektörer om fukt

Finansierat av Formas

Kontaktperson: Eva Sikander, Kristina Mjörnell, Per Ingvar Sandberg

Sidansvarig: