lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Myt eller Fakta - Krypgrund är en fuktsäker grundläggning?

Med krypgrund avses ett grundläggningssätt där huset vilar på låga grundmurar så att det bildas ett hålrum under huset. Normalt är detta utrymme ventilerat med uteluft och kallas därför uteluftventilerad krypgrund. Den här konstruktionen har använts under lång tid och kallades tidigare ”torpargrund”. Dock skiljer sig dagens krypgrund på några punkter väsentligt från den gamla torpargrunden. Värmeisoleringen i bjälklaget över kryprummet är mycket bättre idag än tidigare, kryprummet ventileras lika mycket under hela året medan torpargrunden tätades mot luftväxling under vintern och slutligen spreds det viss värme i torpargrunden från fundamentet till spisen. Sammantaget blir klimatet i den uteluftventilerade krypgrunden gynnsamt för tillväxt av mikroorganismer under sommaren vilket framgår nedan.

Skälen till att kryprumsgrundläggning är vanligt förekommande är både ekonomiska och tekniska. Grunden är en förhållandevis prisvärd lösning med flera tekniska fördelar och för småhuskonstruktioner med volymelement den enda rimliga.

 

Moderna krypgrunder

Klimatet i krypgrunderna har förändrats i takt med att golvbjälklaget har blivit allt bättre värmeisolerat. Detta tillsammans med att krypgrunden ventileras lika mycket sommar som vinter ger fuktförhållanden i grunden som styrs av uteklimatet. När det är kallt ute kyler ventilationsluften marken i grunden. Denna markkyla finns kvar på sommaren när varm och fuktig luft ventileras in i grunden. Luften kyls av och den relativa fuktigheten stiger, ofta till mättnad och det kan ske kondensutfall både på blindbotten och på markytan. Alltså, även i en korrekt utförd grund utan inläckande vatten och utan fuktavgivning från marken sker detta. Uteluftventilerad grund är fuktig under sommaren.

Om grunden är illa utförd så att vatten rinner in eller fukt avdunstar från blöt mark kan klimatet i grunden bli fuktigt under hela året och då finns det stor risk för att även röta utvecklas. Men det är alltså fuktigt under sommaren även i en väl utförd krypgrund och un­der denna tid är det också är relativt varmt i grunden. Detta ger mycket gynnsamma förhållanden för tillväxt av mögel och bakterier. Det är inte alltid som denna påväxt syns för blotta ögat men om man analyserar prover från blindbotten, träreglar och syllar finner man påväxt i större eller mindre omfatt­ning i alla uteluftventilerade grunder. Detta leder emellertid inte automatiskt till att det känns elak lukt vare sig i grunden eller inne i byggnaden. Men förekomsten av tillväxt varje sommar innebär en risk för att detta så småningom utvecklas till ett problem.

Gammal torpargrund bättre

Torpargrunden i hus från förr var inte en riskkonstruktion på samma sätt som krypgrunden är i nyare hus. Torpargrunden ventilerades inte på vintern för då ville man undvika kalla golv. Man täppte igen ventilationshålen och skottade snö eller lade ris mot grunden för att värmeisolera den. Fundamentet för spisen spred värme i grunden och när man på våren öppnade ventilationshålen efter vintern var grun­den, om inte varm, så dock inte så kall som dagens uteluftventilerade grund är. Av detta skäl funge­rade den gamla torpargrunden betydligt bättre, den gav någorlunda varma golv på vintern och denna värme höll grunden torr.

Sammanfattningsvis kan en jämförelse mellan den moderna, uteluftventilerade krypgrunden och den gamla torpargrunden från fuktteknisk synpunkt se ut så här. Tre principiella förändringar har alla medverkat till att den uteluftventilerade krypgrunden blivit mera fuktkänslig.

 

Modern krypgrund

Gammal torpargrund

Fukttekniska konsekvenser

Bra ventilation, lika stor sommar och vinter.

Ingen ventilation på vintern då man ville undvika kalla golv.

Ventilationen vintertid för in kyla i den moderna krypgrunden. Den kylan finns kvar i marken när varm och fuktig luft kommer in sommartid. Då kyls luften och den relativa fuktigheten stiger.

Välisolerat bjälklag.

Dåligt isolerat bjälklag.

Det värmetillskott som torpargrunden fick genom bjälklaget höjde temperaturen och sänkte den relativa fuktigheten.

Ingen värmekälla.

Fundamentet för spisen spred värme i grunden.

Det värmetillskott som torpargrunden fick från spisen höjde temperaturen och sänkte den relativa fuktigheten.

 

 

 

Figur 1.          Skiss som visar en modern uteluftsventilerad krypgrund. Grunden är välisolerad och det finns ventiler runt om huset som ger god genomluftning av grunden och på marken ligger en plastfolie som skyddar mot markfukt.

 

Figur 2.          Skiss som visar en gammal torpargrund. Den övre figuren visar vinterförhållanden när ventilationsöppningarna sattes igen. På insidan skottade man upp en mullbänk mot stenfoten för att isolera mot kylan. Fundamentet för spisen spred värme. När ventilerna öppnades efter vintern kom den varma och fuktiga sommarluften in i ett utrymme som redan var uppvärmt.

Sidansvarig: