lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Byggnadsfysikaliska verktyg

Doktorsavhandling av Stephen Burke, Byggnadsfysik, LTH.

Trots utvecklingen inom materialvetenskap, datorkapacitet och byggnadsteknik, fortsätter fel relaterade till byggnadsfysik att inträffa i våra byggnader. Dessa byggnadsfel spänner mellan att byggnader inte möter kraven på energianvändning till att byggnader orsakar hälsoproblem hos de människor som vistas i byggnaden till följd av att de utsätts för kemikalier eller biologiska organismer. Dessa fel orsakar samhället ansenliga kostnader varje år och en stor del av felen skulle kunna förhindras redan under projekteringen då byggnadens utförande och konstruktion bestäms.

Avhandlingen belyser några av de kostnader som är relaterade till fel som går att härleda till fuktproblem i byggnader och analyserar orsakerna till att dessa fel fortsätter att inträffa inom byggindustrin, trots att kunskap finns för att förhindra dem. Detta har gjorts genom att samla kostnader för fel i skadearkiv, studera användningen av datorbaserade verktyg, utföra intervjuer av fuktexperter och analysera hur konsulter arbetar och vilka begränsningar både de, och verktygen de använder, har.

Bland annat visas i avhandlingen att ansenliga summor pengar används till reparationer av fuktskador i byggnader. Ett annat resultat är att konsulterna som skulle kunna förhindra dessa problem att uppstå inte har möjligheterna till erfarenhetsåterföring på grund av bristfälliga ledningsstrukturer och en organisation som fokuserar på egen ekonomisk vinning och inte tillräckligt på vidareutbildning av konsulterna. De byggnadsfysikaliska verktyg som finns används inte på grund av att de är dyra, har dålig användarvänlighet eller att det finns brister i informationen avseende nyttan med verktygen. Avhandlingen föreslår en organisatorisk modell som kan göra erfarenhetsåterföring attraktiv för konsulter.

Många av de existerande byggnadsfysikaliska verktygen lider dessutom av begränsningar till följd av att man har använt för stora förenklingar i fukttransportteorin genom att man inte tar hänsyn till ickeisoterm fukttransport eller varierande termiska egenskaper. Avhandlingen diskuterar några av problemen med modeller för ickeisoterm fukttransport och föreslår förbättringar av dessa modeller.

Avhandling: Building Physics Tools – Needs, Use and Lack of Use in the Building Process. Modelling Non-Isothermal moisture Flow and Frost Penetration

Stephen Burke

 Ladda hem avhandlingen >>

Sidansvarig: