lu.se

Fuktcentrum

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Kapillärstyrt putssystem

Problemställning och möjligheter
Peter Johansson, Byggnadsmaterial LTH

De mineraliska putssystem som idag förekommer på marknaden fungerar ofta som en transportväg där regnvatten transporteras vidare in i konstruktionen och fuktar upp bakomliggande material. Putsade massiva murverk av exempelvis lättbetong, tegel eller lättklinkerblock som regelbundet utsätts för slagregn uppvisar ofta fuktskador och fuktrelaterade problem. Kombinationen med puts på ett sugande underlag kan medföra att väggen ständigt hålls uppfuktad av den yttre regnbelastningen. Fuktproblematiken har varit speciellt tydlig då väggens uttorkning hindrats inåt genom täta färgsystem eller väggfast inredning.

Ett putssystem som antar höga fuktnivåer efter en yttre fuktbelastning kan också tillföra den bakomliggande väggkonstruktionen fukt genom diffusion. Detta kan exempelvis inträffa när ett putsskikt är applicerat på en diffusionsöppen putsbärare av mineralull. Om väggen invändigt är försedd med en ångspärr finns det stor risk att “sommarkondens” kan uppträda som en följd av att den uppfuktade putsen utsätts för uppvärmning på grund av solinstrålning.

Vid putsning på underlag av exempelvis cementbundna skivmaterial, är fukt- och temperaturbetingade rörelser hos skivorna ett problem. Eftersom de flesta förekommande skivmaterial uppvisar svällning som ett resultat av uppfuktning är det av stor betydelse att man väljer ett skivmaterial med så små fuktrelaterade rörelser som möjligt. Även om en relativt formstabil skiva väljs som putsbärare uppstår ofta sprickor i det applicerade putsskiktet som en följd av fuktrelaterade rörelser. Därför är det också av största betydelse att det putssystem som appliceras har en förmåga att motstå yttre regnbelastning utan att anta höga fuktnivåer.

Det finns idag möjligheter att utveckla putssystem som anpassas till underlaget, så att denna typ av problem undviks. Projektet skall utnyttja dessa möjligheter.

Syfte

Projektets syfte är att utveckla en metodik som kan användas för att utveckla nya putssystem som har egenskaper motsvarande en yttre fuktskyddande barriär. Syftet med det putssystem som appliceras är att det skall samverka med underlaget utan att detta måste behandlas med organiska vattenavvisande preparat. Genom att fasadsystemets vattenavvisande egenskaper är oberoende av en sådan behandlig kommer också dess vattenavvisande förmåga att vara långtidsstabil. Eftersom fasadens fuktskydd enbart baseras på ett oorganiskt putssystems uppbyggnad, kommer också den allt större efterfrågan på väggar bestående av enbart oorganiska komponenter, att kunna tillfredsställas.

Sidansvarig: