lu.se

Fuktcentrum

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Fuktförhållanden i anslutningar i regnexponerade träkonstruktioner

Maria Fredriksson, Byggnadsmaterial, LTH

Livslängden hos en träkonstruktion utomhus begränsas huvudsakligen av motståndskraften mot röta. Eftersom rötsvampar utvecklas och växer endast vid höga fuktnivåer är det viktigt att begränsa varaktigheten av höga fuktkvoter i träet.

Vanligtvis studeras träs beständighet genom att provkroppar exponeras utomhus och medelfuktkvoten bestäms genom att provkropparna vägs regelbundet samtidigt som en bedömning av eventuella rötangrepp görs. Ibland accelereras dessa försök genom att provkropparna utformas så att vatten blir stående under längre tider. Dessa typer av experiment möjliggör jämförelser mellan olika träslag, ytbehandlingar etc., men även om provkropparna ibland innehåller någon form av anslutning där vatten blir stående så ger inte dessa försök information om hur mycket högre fuktkvot som nås i dessa punkter.

I den här studien undersöks förhållandet mellan mikroklimat och fuktkvot i träkonstruktioner. Studien omfattar trä utomhus ovan mark, d.v.s. konstruktioner som utsätts för regn och därmed når höga fuktnivåer. Exempel på sådana konstruktioner är trädäck, fasadpaneler och plank. En av de parametrar som påverkar mikroklimatet är konstruktionens utformning. Om vatten blir stående på ytor eller i fuktfällor ökar tiden under vilken träet absorberar vatten och därmed också träets fuktkvot. Anslutningar av olika slag är därför kritiska punkter och fokus i den här studien ligger på hur utformningen av en konstruktion påverkar våttider på ytor och i fuktfällor och därmed också träets fuktkvot. Försök görs där fuktförhållandena i olika typer av regnutsatta anslutningar mäts i laboratorium. Fuktkvoten, på olika avstånd från fuktfällan, liksom våttider på ytor och i fuktfällor mäts. För att kunna göra dessa mätningar har små fuktkvotsstift samt sensorer för våttidsmätning och varaktighet av vatten i en fuktfälla utvecklats.

Projektet beräknats vara klart 2013. Om du vill läsa lite mer om projektet, du kan ladda ner licentiat avhandling här >>

Sidansvarig: