lu.se

Fuktcentrum

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Advances in thermal insulation - Vacuum panels and thermal efficiency to reduce energy usage in buildings

Thomas Thorsell
KTH

De fyra första artiklarna, handlar om olika aspekter av vakuumisoleringspaneler. Det gäller speciella tekniska utformningar för att minska värmeförlusterna i panelernas kanter, och faktorer som påverkar diffusionshastigheten av gas genom den folie som omger kärnan. I den sista artikeln som behandlar vakuum paneler så byts skalan från den enskilda vakuum panelen till skalan av byggnaden. Här tas en helhetssyn på hur vakuumpaneler kan integreras i byggnader och vilka krav som då ställs på panelerna.

Den senare delen av avhandlingen behandlar hur prestanda i väggkonstuktioner ska kunna mätas och värderas. Ett integrerar arbetssätt föreslås som kombinerar både testning och modellering.

I den föreslagna metodiken ersätts metoder där medelvärden mäts med lokala mätningar med sensorer som placerats strategiskt för att fånga det termiska beteendet hos den testade komponenten. För att få förståelse för hur väggen fungerar vid svårare klimatbelastningar har en testprocedur föreslagits som innehåller fyra steg av både temperaturbelastningar, höga fuktnivåer och tryckskillnader.

I de avslutande kapitlen diskuteras, med avstamp i resultat från utförda tester, hur viktigt det är med en helhetssyn på byggnader för att kunna skapa ett hållbart byggande som bla innefattar att spara energi och material. Som ett mått på hur effektivt isoleringen i en konstruktion används så föreslås att isoleringseffektivitet börjar användas som komplement till det redan använda U-värdet.

Sidansvarig: